تاريخ : ۱۳٩۱/٦/٢٩ | ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ | نویسنده : حـ ـنآنـ ـه

سَلآمــ

اول ادرس وبلاگـــ دخی خاله ژونیمو میدم که خیلی دوسمش دارم

وب آبجیم

امرو از اَوَلِش مَعلوم

بود کــ روز خوبیــــ نیستــ

مآمآنَمـــ‌بآ جیغـــــ+لهــ‌کَردَنــ بَندهــ

از خوآب بیدآرَمــ کَرد کهــ چی؟آبگوشتــ دآریم

آخه مآدَر مَن آبگوشتو تو بیدآری هَم نمیخورَمــــ وِلَم کُنـ

خُلآصهـ

اِنقَدر سَر صدآ کَردــ

تا بیــدآر شُدَمـــ اینقَدر سَرَم

گیج و ویــج میرَفتــ که نَــگــو دِلَمــ

میخوآستـــ بِگیرَم یه دِلِــ سیـ ـ ـ ـ ر بِخوآبَمـ

وَلیــ سآعَـ ۲ بود وَ بَرآ یه دُختَر خآنوم بآشَخصیَتـ اصلآ خوب نیستــ

که تآ

اینموقعــ‌ظُهر بِخوآبه

وآیــ و بآز هَمــ گُربه هآ تا اومَدَمـ

دوبآره بِخوآبَمــ‌ و یهــ دُختَر خوبــــ نَبآشَمـ

میو میوشونـــ بُلَند شُد بَدبَختیــ‌اینهــ تا بِهِشون

گوشتــ نَدیــ‌ دَست از سَر کَچَلِت بَر نمیــدآرَنـــ و نمیـذآـرَن بِخوآبیـ

دیگهــ

دآشتَمــ‌اَز خوآب میمُردَمــ

از خوآ هَر بیــ خآصیَتَم خوآهِش کَردَم

بِره بهشونــ یه کوفتیــ بدهــ‌دَهَنشونو‌بِبَندَنــ

میگهــ:وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآیــ چِقَد دَستور میدی حَنآ میزَنَمِتآ

وآلآ نمیدونِستَم چی بِگَمــ انگآر نَ اینگآر هَمین دیروز بودــ بَرآ

کلآسـ

نَقآَشیــ خآنومــ

کُلیــ کُمَکِشــ کَردَمــــ ایــ!!

بِشکَنه این دَستــ ک نَمَکــ‌نَدآرهــ

هیچی دیگهــ‌نَخوآبیدَمـــ یَعنی نَذآشتَنــ

خُدآییــ میخوآستَم بگیرَمــ هَمَرو خَفهــ کُنَمــ‌ وَلــی چو نمِیشَُِد

لآزِم بودــ

کَلٔلٔــهـ خودَموــ بِکوبَم تو دیوآر

ای خدآ مَن فَقَطــ میخوآمــ ۱۵ مینــ بمیرَمــ

نَ مِث کــ نِمیشهـــ بآیَد بیدآر شَمــــ بیدآر شُدَم بابا

(ب خودتون زَحمَت نَدید بیدآرَمــ‌ کُنینـــ)بَعدِشَمــ بآ نَنهــ رَفتیمـ

کهـــ کیــــــــف مَدرِسَموـ بِخَریمــ یه کیف کوله ی خیلیــ توپـ مِشکی خَریدَمـ

خلآصهــ

بَعدِشَمــ رَفتیمــ‌بَرآ تَفَلودهــ اَرشَد مَریَمـــ

یه کآدو ی خوشگل خَریدَمـــ به نآمــ پآستیلـــ

هِـــــــــ هِـــــــــــ فردآ بِهِش میدَمــ‌بِبینَمــ‌اَرشَدــ مَریَمــ 

چه شِکلی میشهـــ وآیــ چه حآلیــ خوآهَدــدآد!!خیلیــ خوبهــ

هَمینــ دیگهــ کآر خآصی نَکَردَمـــ خوشــ ب حآلِشــ حَسودیتونــ شُد؟

آره آؤرهــــــــــــ حَسودآآآآآآ هـــو هـــــو

 

 تاريخ : ۱۳٩۱/٦/٢۸ | ۸:٥۱ ‎ب.ظ | نویسنده : حـ ـنآنـ ـه

سَلــآمــ‌نمیدونَم بآیَد الان بِگَمــ‌آخ جونـــ یآ بِگَم وآیـــ مَدرِسهــ بَدبَخت شُدَمــ!

 

از یه طَرَف دِلَم بَرآ دوستآم تَنگیده!

 

از یه وَر حوصِله دیدَنــ مُعَلِمآ رو نَدآرَمــ

 

چیــ کآ کُنیمــ

 

اَه اَه امروز مَثَلآ روز دُختَر بودآ

 

یه نَفر بَرآمــ کآدو نَخَریدـــ‌ـ‌ ـ‌ ـ

 

 

 

 

 تاريخ : ۱۳٩۱/٦/٢٧ | ۳:٠۸ ‎ق.ظ | نویسنده : حـ ـنآنـ ـه

 

و بآز هَم مَدرسهــ

 

ثَلــآم خوبین!؟!

 

خوش میگذره

 

بعد کُلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وقت اومَدَم وِبَمـــ

 

یاد قدیما اُفتادَمــ

 

کُلی دوست موست دآشتُم یآدش بخیر

 

هر روز صبح اینقدر با شوق ئ ذوق میومدَمم تو نَظَرات وِبَم

 

کُلی حال میکردم!!!

 

یآدش بِخیر

 

زندگیه!!!

 

کُلی میخَندیدیمــ

 

هَمیشه بآیَد دِلِت بَرا ی چیزیو ی کَسی تَنگ شه