سَلآمــ

اول ادرس وبلاگـــ دخی خاله ژونیمو میدم که خیلی دوسمش دارم

وب آبجیم

امرو از اَوَلِش مَعلوم

بود کــ روز خوبیــــ نیستــ

مآمآنَمـــ‌بآ جیغـــــ+لهــ‌کَردَنــ بَندهــ

از خوآب بیدآرَمــ کَرد کهــ چی؟آبگوشتــ دآریم

آخه مآدَر مَن آبگوشتو تو بیدآری هَم نمیخورَمــــ وِلَم کُنـ

خُلآصهـ

اِنقَدر سَر صدآ کَردــ

تا بیــدآر شُدَمـــ اینقَدر سَرَم

گیج و ویــج میرَفتــ که نَــگــو دِلَمــ

میخوآستـــ بِگیرَم یه دِلِــ سیـ ـ ـ ـ ر بِخوآبَمـ

وَلیــ سآعَـ ۲ بود وَ بَرآ یه دُختَر خآنوم بآشَخصیَتـ اصلآ خوب نیستــ

که تآ

اینموقعــ‌ظُهر بِخوآبه

وآیــ و بآز هَمــ گُربه هآ تا اومَدَمـ

دوبآره بِخوآبَمــ‌ و یهــ دُختَر خوبــــ نَبآشَمـ

میو میوشونـــ بُلَند شُد بَدبَختیــ‌اینهــ تا بِهِشون

گوشتــ نَدیــ‌ دَست از سَر کَچَلِت بَر نمیــدآرَنـــ و نمیـذآـرَن بِخوآبیـ

دیگهــ

دآشتَمــ‌اَز خوآب میمُردَمــ

از خوآ هَر بیــ خآصیَتَم خوآهِش کَردَم

بِره بهشونــ یه کوفتیــ بدهــ‌دَهَنشونو‌بِبَندَنــ

میگهــ:وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآیــ چِقَد دَستور میدی حَنآ میزَنَمِتآ

وآلآ نمیدونِستَم چی بِگَمــ انگآر نَ اینگآر هَمین دیروز بودــ بَرآ

کلآسـ

نَقآَشیــ خآنومــ

کُلیــ کُمَکِشــ کَردَمــــ ایــ!!

بِشکَنه این دَستــ ک نَمَکــ‌نَدآرهــ

هیچی دیگهــ‌نَخوآبیدَمـــ یَعنی نَذآشتَنــ

خُدآییــ میخوآستَم بگیرَمــ هَمَرو خَفهــ کُنَمــ‌ وَلــی چو نمِیشَُِد

لآزِم بودــ

کَلٔلٔــهـ خودَموــ بِکوبَم تو دیوآر

ای خدآ مَن فَقَطــ میخوآمــ ۱۵ مینــ بمیرَمــ

نَ مِث کــ نِمیشهـــ بآیَد بیدآر شَمــــ بیدآر شُدَم بابا

(ب خودتون زَحمَت نَدید بیدآرَمــ‌ کُنینـــ)بَعدِشَمــ بآ نَنهــ رَفتیمـ

کهـــ کیــــــــف مَدرِسَموـ بِخَریمــ یه کیف کوله ی خیلیــ توپـ مِشکی خَریدَمـ

خلآصهــ

بَعدِشَمــ رَفتیمــ‌بَرآ تَفَلودهــ اَرشَد مَریَمـــ

یه کآدو ی خوشگل خَریدَمـــ به نآمــ پآستیلـــ

هِـــــــــ هِـــــــــــ فردآ بِهِش میدَمــ‌بِبینَمــ‌اَرشَدــ مَریَمــ 

چه شِکلی میشهـــ وآیــ چه حآلیــ خوآهَدــدآد!!خیلیــ خوبهــ

هَمینــ دیگهــ کآر خآصی نَکَردَمـــ خوشــ ب حآلِشــ حَسودیتونــ شُد؟

آره آؤرهــــــــــــ حَسودآآآآآآ هـــو هـــــو

 

 تاريخ : ۱۳٩۱/٦/٢٩ | ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ | نویسنده : حـ ـنآنـ ـه | نظرات ()